Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 14/2023

Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za I kwartał 2023 roku zdarzenia o jednorazowym charakterze oraz jego szacunkowym wpływie na wyniki finansowe

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zamiarze zwiększenia rezerwy rekultywacyjnej. Rezerwa dotyczy segmentu wydobycia i związana jest z eksploatacją odkrywek węgla brunatnego oraz szacowanym kosztem rekultywacji obszarów objętych działalnością wydobywczą po jej zakończeniu („Rezerwa”). Podstawą do zwiększenia Rezerwy jest raport dotyczący kosztów rekultywacji oraz zagospodarowania wyrobisk i terenów poeksploatacyjnych, sporządzony przez niezależnego doradcę. Spółka zleciła przygotowanie dokumentacji z uwagi na zbliżający się termin całkowitego zakończenie działalności wydobywczej oraz konieczność aktualizacji założeń branych pod uwagę przy szacowaniu kosztów związanych z rekultywacją użytkowanych terenów. Koszty których dotyczy zawiązana Rezerwa są ponoszone przez PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin SA (spółka zależna od Spółki) po zakończeniu eksploatacji obszarów odkrywek (zarówno tych, których eksploatację już zakończono i rekultywacja jest w toku, jak i obecnie eksploatowanych).

 

Zawiązana Rezerwa spowoduje obniżenie skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy ZE PAK SA o około 553 miliony złotych i skonsolidowanego wyniku netto o około 508 milionów złotych.

 

Zawiązanie rezerwy nie wpłynie na jednostkowe wyniki finansowe ZE PAK SA.

 

Przewidywana szacunkowa skonsolidowana strata Grupy ZE PAK SA na poziomie EBITDA za I kwartał 2023 roku wyniesie około 389 milionów złotych. Przewidywana szacunkowa skonsolidowana strata netto Grupy ZE PAK SA za I kwartał 2023 roku wyniesie około 383 miliony złotych.

 

Przewidywany szacunkowy zysk ZE PAK SA na poziomie EBITDA za I kwartał 2023 roku wyniesie około 88 milionów złotych. Przewidywany szacunkowy zysk netto ZE PAK SA za I kwartał 2023 roku wyniesie około 88 milionów złotych.

 

Spółka zastrzega, że zaprezentowany wpływ zwiększenia rezerwy na wyniki finansowe Grupy ZE PAK SA ma charakter szacunkowy, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie.

 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

Andrzej Janiszowski – Wiceprezes Zarządu

powrót