Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 13/2023

Pozwolenie zintegrowane – oddalenie skargi Greenpeace Polska na decyzję Ministra Klimatu i Środowiska

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego 16/2021 z dnia 4 czerwca 2021 roku oraz 12/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 roku ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że w dniu 24 maja 2023 na posiedzeniu jawnym ogłoszono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie („WSA”), którym WSA oddalił skargę złożoną przez Fundację Greenpeace Polska na decyzję Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 listopada 2022 roku, znak: DIŚ-III.435.12.2020.AŻ.1. Sygn.akt: IV SA/Wa 166/23. Zaskarżona decyzja potwierdziła możliwość zastosowania przez instalację bloku energetycznego 474 MW (dawna Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o., dziś należąca do ZE PAK SA) odstępstw od granicznych wielkości emisyjnych określonych w konkluzjach BAT do 17 sierpnia 2024 roku. Odstępstwa te zostały wcześniej ustalone w decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

W ustnym uzasadnieniu wyroku WSA wskazał, że:

- decyzja Ministra Klimatu wbrew podniesionym zarzutom nie narusza prawa w stopniu uzasadniającym jej uchylenie,

- zarzuty prawa procesowego i materialnego nie zasługiwały na uwzględnienie,

- zgromadzony w sprawie materiał pozwalał na podjęcie przez Ministra Klimatu rozstrzygnięcia, a kwestionowane przez Fundację Greenpeace Polska warunki zastosowania ww. odstępstw zostały spełnione.

 

Wyrok WSA oznacza, że Spółka może prowadzić eksploatacje bloku energetycznego 474 MW  z zastosowaniem wskazanych wyżej odstępstw.

 

Wyrok nie jest prawomocny, każdej ze stron przysługuje złożenie skargi kasacyjnej do NSA. Spółka złoży wniosek o sporządzenie i doręczenie jej przez WSA uzasadnienia wydanego orzeczenia.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel -Wiceprezes Zarządu

Zygmunt Artwik – Wiceprezes Zarządu

powrót