Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 12/2023

Pozwolenie zintegrowane – uchylenie zaskarżonej decyzji Ministra Klimatu i Środowiska 

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego 20/2021 z dnia 15 lipca 2021 roku, ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że w dniu 22 maja 2023 na posiedzeniu jawnym ogłoszono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie („WSA”), w którym WSA uchylił zaskarżoną przez Fundację Greenpeace Polska decyzje Ministra Klimatu z 21 listopada 2022 r. (DIŚ-III.415.63.2021) – sygn.. akt  IV SA/Wa 167/23. Jednocześnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie - nie uchylił i nie stwierdził nieważności decyzji organu I instancji, tj. Decyzji Marszałka (z dnia 2 października 2020 roku w sprawie dostosowania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie  Instalacji Spalania Paliw w Elektrowni Pątnów i Elektrowni Konin do wymagań konkluzji BAT, udzielającą  odstępstwa od granicznych wielkości emisji) oraz decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku znak DSK-III.7222.93.2021 i decyzji Marszałka z dnia 30 grudnia 2021 roku znak DSK-III.7222.191.2021.

 

Powyższe oznacza, że Spółka nadal może korzystać z udzielonych odstępstw od granicznych wielkości emisji i prowadzić eksploatacje aktywów wytwórczych w Elektrowni Pątnów i Elektrowni Konin.

 

Wyrok nie jest prawomocny. Spółka podejmie decyzje co do złożenia skargi kasacyjnej w ustawowym terminie przewidzianym na jej złożenie. Obecnie spółka oczekuje na doręczenie jej przez WSA pisemnego uzasadnienia tego wyroku.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel -Wiceprezes Zarządu

Zygmunt Artwik – Wiceprezes Zarządu

powrót