Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 11/2023

Zawiadomienie o udziale w ogólnej liczbie głosów

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu:

ZE PAK SA („Spółka”) niniejszym w załączeniu przekazuje zawiadomienie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym (Allianz OFE), które wpłynęło do Spółki w dniu 18 maja 2023 roku, informujące iż na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2342 z późn. zm.) w dniu 12.05.2023 r., w wyniku likwidacji Drugiego Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego (Drugi Allianz OFE) w drodze przeniesienia jego aktywów do Allianz OFE udział w ogólnej liczbie głosów spółki ZE PAK SA na rachunkach Allianz OFE wynosił powyżej 5%.

 

Przed likwidacją Drugiego Allianz OFE łączny stan na rachunkach Allianz OFE i Drugi Allianz OFE wynosił 3 491 456 akcji Spółki, co stanowiło łącznie 6,87% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dawało prawo do wykonywania 3 491 456 głosów stanowiących 6,87% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

 

Po likwidacji Drugiego Allianz OFE na rachunku Allianz OFE, zapisanych było 3 491 456 akcji, stanowiących 6,87% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co daje prawo do wykonywania 3 491 456 głosów z akcji stanowiących 6,87% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

 

Jednocześnie, Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., zarządzające Allianz OFE poinformowało, że:

  • nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki,
  • nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy,
  • nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

Zygmunt Artwik – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

powrót