Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 10/2023

Zawarcie przez Park Wiatrowy Pałczyn 1 sp. z o.o. umowy kredytu z BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

ZE PAK S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu  20 kwietnia 2023 roku Park Wiatrowy Pałczyn 1 sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (spółka pośrednio zależna od Spółki) („Pałczyn 1”), zawarła umowę kredytu („Umowa”) z BANKIEM POLSKA KASA OPIEKI („Bank”), zgodnie z którą Bank udzielił spółce Pałczyn 1 kredytu inwestycyjnego do kwoty 95,5 milionów złotych („Kredyt Inwestycyjny”) oraz kredytu VAT do kwoty 5 milionów złotych („Kredyt VAT” a razem z Kredytem Inwestycyjnym jako „Kredyty”). Kredyty są przeznaczone na finansowanie i refinansowanie kosztów budowy farmy wiatrowej o łącznej mocy zainstalowanej 9,6 MW, zlokalizowanej w województwie wielkopolskim, w gminie Miłosław.

   

Zgodnie z treścią Umowy, Park Wiatrowy Pałczyn 1 jako kredytobiorca zobowiązała się do wniesienia udziału własnego ze środków własnych, w wysokości nie mniejszej niż 23,9 mln złotych. Data ostatecznej spłaty Kredytu Inwestycyjnego przypada na dzień 20 grudnia 2038 roku, podczas gdy data ostatecznej spłaty Kredytu VAT to 31 grudnia 2023 roku. Stopa oprocentowania mająca zastosowanie do każdego wykorzystania Kredytu jest równa stopie procentowej w stosunku rocznym, będącej sumą marży określonej w Umowie oraz odpowiedniej stopy WIBOR. Z tytułu udzielenia Kredytów, Bankowi przysługują prowizje, których wysokość została ustalona na poziomie nieodbiegającym od stawek rynkowych.

   

Pozostałe zobowiązania Kredytobiorcy, wynikające z Umowy, nie odbiegają od powszechnie stosowanych w podobnych transakcjach kredytowych, w szczególności w zakresie utrzymywania wybranych wskaźników finansowych na poziomie określonym Umową.

   

Zakończenie realizacji budowy farmy wiatrowej planowane jest na III kwartał 2023 roku.

   

W związku z Umową ustanowione zostaną zabezpieczenia w formie zastawu finansowego i rejestrowego na udziałach w Park Wiatrowy Pałczyn 1 Sp. z o.o., zastawu finansowego i rejestrowego na rachunkach bankowych oraz pełnomocnictwo do każdego z ww. rachunków bankowych,  zastawu rejestrowego na składnikach majątku przedsiębiorstwa, cesji z umów stanowiących istotną dokumentację projektu, cesji z polis ubezpieczeniowych oraz oświadczenia Park Wiatrowy Pałczyn 1 Sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 i 6 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego.

 

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

Andrzej Janiszowski – Wiceprezes Zarządu

powrót