Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 8/2023

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej ZE PAK SA

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

ZE PAK SA informuje, że w dniu 13 kwietnia 2023 roku Pan Maciej Stec złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ZE PAK SA.

 

Pan Maciej Stec jako przyczynę rezygnacji podał planowane powołanie do Zarządu spółki PGE PAK Energia Jądrowa S.A. z siedzibą w Koninie.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) i oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Sobierajska – Wiceprezes Zarządu

powrót