Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 7/2023

Zawarcie umowy przez PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. na sprzedaż 20 sztuk autobusów elektrycznych zasilanych wodorem

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zarząd spółki ZE PAK SA („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 3 lutego 2023 roku oraz nr 4/2023 z dnia 8 lutego 2023 roku, informuje, iż w wyniku wygranego przetargu w postępowaniu publicznym, PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. (spółka pośrednio zależna od Spółki) („Wykonawca”) zawarła w dniu 28 marca 2023 roku umowę („Umowa”) z Urzędem Miasta Rybnika na wykonanie zadania pn. „Zakup 20 sztuk autobusów elektrycznych zasilanych wodorem”.

   

Zgodnie z zapisami Umowy, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy zostało określone na kwotę 66,1 mln złotych brutto i zostanie rozliczone za każdy autobus osobno po podpisaniu protokołu odbioru końcowego - dostawy autobusu.

   

Termin wykonania zamówienia wyznaczony jest na okres do 240 dni od dnia podpisania Umowy. Gwarancja należytego i zgodnego z Umową wykonania prac zostanie udzielona na okres 73 miesięcy.

   

Rzetelna i terminowa realizacja przedmiotu Umowy zabezpieczona jest karami umownymi.

   

Pozostałe zapisy Umowy nie odbiegają w sposób istotny od stosowanych w tego typu umowach.

 

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

Zygmunt Artwik – Wiceprezes Zarządu

powrót