Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 6/2023

Zawarcie porozumienia wstępnego dotyczącego utworzenia spółki celowej na potrzeby związane z projektem budowy elektrowni jądrowej

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zarząd spółki ZE PAK S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2022 z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zawarcia listu intencyjnego dotyczącego współpracy w ramach projektu budowy elektrowni jądrowej („List Intencyjny”), informuje iż Spółka w dniu 7 marca 2023 roku zawarła z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Lublinie („Strony”) porozumienie wstępne („Porozumienie”) dotyczące utworzenia wspólnej spółki celowej („Spółka Celowa”).

 

W celu podjęcia bezpośredniej współpracy w sprawie projektu budowy elektrowni jądrowej na bazie koreańskiej technologii APR1400 („Elektrownia Jądrowa”), Strony zamierzają utworzyć wspólnie Spółkę Celową w formie spółki akcyjnej z siedzibą w Koninie, która następnie nabędzie lub obejmie akcje w spółce mającej za zadanie realizację projektu budowy Elektrowni Jądrowej z potencjalnym udziałem partnera technologicznego.

 

Porozumienie zawiera podsumowanie podstawowych warunków współpracy Stron w zakresie wspólnego przedsięwzięcia mającego na celu udział w realizacji inwestycji dotyczącej budowy Elektrowni Jądrowej, w tym określenie zasad ładu korporacyjnego i działalności Spółki Celowej oraz ograniczeń w zbywaniu akcji Spółki Celowej. Strony będą posiadać równą liczbę akcji w Spółce Celowej, a reguły korporacyjne będą oparte na zasadzie współkontroli.

 

Utworzenie przez Strony wspólnego przedsięwzięcia (Spółki Celowej) uzależnione jest od uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji. Zamiarem Stron jest niezwłoczne zgłoszenie zamiaru koncentracji.

 

Jednocześnie Strony planują, iż Spółka Celowa, w ramach kolejnego etapu współpracy, zrealizuje: (i) studium wykonalności, (ii) badania terenu oraz (iii) ocenę oddziaływania na środowisko na potrzeby planowanej budowy Elektrowni Jądrowej.

 

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających utworzenie Spółki Celowej, Spółka przekaże taką informację do wiadomości publicznej w trybie raportu bieżącego.

 

 

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

Andrzej Janiszowski – Wiceprezes Zarządu

powrót