Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 5/2023

Zawarcie przez PAK-PCE Stacje H2 sp. z o.o. umowy o dofinansowanie w formie dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

ZE PAK S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 lutego 2023 roku PAK-PCE Stacje H2 sp. z o.o. (spółka pośrednio zależna od Spółki) („Stacje H2”), zawarła umowę o dofinansowanie w formie dotacji („Umowa”) z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej („NFOŚiGW”), zgodnie z którą spółka Stacje H2 otrzyma dotację w wysokości 20 milionów złotych („Dofinansowanie”), które przeznaczy na wybudowanie sieci ogólnodostępnych stacji tankowania wodorem w pięciu miastach w Polsce („Przedsięwzięcie”). Dofinansowanie zostało udzielone w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”, którego celem jest rozwój infrastruktury zmniejszającej liczbę pojazdów emitujących zanieczyszczenia, a co za tym idzie poprawa jakości powietrza.

 

Stacje mają zostać wybudowane do 30 czerwca 2024 roku. Budowa stacji ma umożliwić tankowanie pojazdów wykorzystujących wodór jako paliwo. Wodór staje się tym samym alternatywą dla tradycyjnych, emisyjnych paliw kopalnych wykorzystywanych w transporcie. Planowany, całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia wyniesie 57,4 mln złotych.

 

Zgodnie z Umową, kwota Dofinansowania nie może przekroczyć 34,85% kosztów kwalifikowanych zrealizowanego Przedsięwzięcia oraz nie może być przeznaczona na pokrycie kosztów poniesionych przed dniem 31 marca 2022 roku.

 

W przypadku, gdy w trakcie realizacji Przedsięwzięcia faktyczne koszty jego realizacji okażą się niższe od przewidywanych, kwota Dofinansowania może zostać proporcjonalnie obniżona.

 

 

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Sobierajska – Wiceprezes Zarządu

powrót