Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 4/2023

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu publicznym pn. „Zakup 20 sztuk autobusów elektrycznych zasilanych wodorem”

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zarząd spółki ZE PAK SA („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 3 lutego 2023 roku, informuje, że w dniu 8 lutego 2023 roku PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. (spółka pośrednio zależna od Spółki) otrzymał informację z Urzędu Miasta Rybnika („Zamawiający”), iż w związku z wnioskiem jednego z potencjalnych wykonawców o ujawnienie informacji zastrzeżonych w ofercie PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. jako tajemnica przedsiębiorstwa, Zamawiający unieważnia czynność oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej w zamówieniu publicznym na „Zakup 20 sztuk autobusów elektrycznych zasilanych wodorem” („Postępowanie”), w którym wcześniej oferta PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

Jednocześnie, Zamawiający poinformował o zamiarze ponownego dokonania czynności badania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na ww. zadanie. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji, Spółka opublikuje informacje o wyniku Postępowania odrębnym raportem bieżącym.

   

 

   

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

Zygmunt Artwik – Wiceprezes Zarządu

powrót