Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 1/2023

Zawiadomienie o przekroczeniu progu w znacznych pakietach akcji

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu:

ZE PAK SA („Spółka”) niniejszym w załączeniu przekazuje zawiadomienie, które wpłynęło do Spółki w dniu 9 stycznia 2023 roku, w sprawie zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przekazane Spółce przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska SA zarządzające Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym (Allianz OFE), zarządzające Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (Allianz DFE), które w wyniku połączenia w dniu 30.12.2022 roku ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna, zarządzające Drugim Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (Drugi Allianz OFE), na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwiększyło udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki ZE PAK SA na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE powyżej 5%.

 

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Sobierajska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

powrót