Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 27/2022

Wyrok WSA w Warszawie – koncesja na wydobywanie węgla brunatnego 

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

ZE PAK SA („Spółka”), informuje, iż w dniu 25 lipca 2022 roku PAK KWB Konin SA (spółka zależna od Spółki) otrzymała Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie („WSA w Warszawie”) z dnia 26 maja 2022 roku, który zapadł na posiedzeniu niejawnym. Wyrok WSA w Warszawie uchyla decyzję Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 lipca 2020 roku („Decyzja”) zmieniającą koncesję na wydobywanie węgla brunatnego dla jednego z trzech eksploatowanych obecnie przez KWB Konin SA złóż tj. złoża Pątnów IV (Odkrywka „Jóźwin”). Uchylona nieprawomocnie decyzja Ministra Klimatu i Środowiska wydłuża termin obowiązywania koncesji z 31 sierpnia 2020 roku na 31 sierpnia 2026 roku.

    

Wyrok uchylający Decyzję nie jest prawomocny. PAK KWB Konin SA, po zapoznaniu się z uzasadnieniem orzeczenia, przygotuje i złoży skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Uchylona wyrokiem WSA w Warszawie Decyzja pozostaje w obrocie prawnym i PAK KWB Konin SA prowadzi nadal wydobycie węgla brunatnego ze złoża Pątnów IV na Odkrywce Jóźwin. Złoże Pątnów IV znajduje się w końcowej fazie eksploatacji, PAK KWB Konin SA w żadnym ze scenariuszy nie zakładała eksploatacji tego złoża do 2026 roku.

 

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Sobierajska – Wiceprezes Zarządu

powrót