Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 23/2022

Zawarcie umowy przez PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. na budowę zakładu produkcyjnego autobusów zasilanych ogniwami wodorowymi

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zarząd spółki ZE PAK SA („Spółka”) informuje, że w dniu 15 czerwca 2022 roku PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. (spółka pośrednio zależna od Spółki) („Zamawiający”) zawarł umowę z firmą Mostostal Puławy SA z siedzibą w Puławach („Wykonawca”) (razem „Strony”) na realizację zadania pn. „Budowa zakładu produkcyjnego autobusów zasilanych ogniwami wodorowymi, wraz z biurowcem i infrastrukturą towarzyszącą” („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest realizacja ww. zadania w formule „Zaprojektuj i Wybuduj” na terenie objętym pozwoleniem na budowę, w Świdniku, w woj. lubelskim.

   

Zgodnie z zapisami Umowy, wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy zostało  określone na kwotę 72,7 mln złotych netto i zostanie rozliczone w dwóch transzach – za opracowanie dokumentacji projektowej oraz za wykonanie kompletnych robót budowlanych i wykończeniowych.

   

Termin zakończenia realizacji robót budowlanych wyznaczony jest na 30 czerwca 2023 roku. Gwarancja należytego i zgodnego z Umową wykonania prac zostanie udzielona na okres 60 miesięcy.

   

Warunkiem wejścia w życie Umowy jest wniesienie przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, lub w formie gotówki.

   

Rzetelna i terminowa realizacja przedmiotu Umowy zabezpieczona jest karami umownymi.

   

Pozostałe zapisy Umowy nie odbiegają w sposób istotny od stosowanych w tego typu umowach.

 

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny  – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

Andrzej Janiszowski – Wiceprezes Zarządu

powrót