Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 22/2022

Rejestracja zmian Statutu ZE PAK SA

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd ZE PAK SA („Spółka”) informuje o powzięciu informacji, iż Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji w dniu 14 czerwca 2022 roku zmian Statutu Spółki, przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZE PAK SA w dniu 10 marca 2022 roku, polegających na uchyleniu dotychczasowej treści Statutu Spółki w całości a następnie uchwaleniu nowej treści oraz przyjęciu tekstu jednolitego Statutu ZE PAK SA.

     

Uchwałą nr 1270/2022/VIII, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie zmian do Statutu a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwałą nr 3 z dnia 10 marca 2022 roku, przyjęło tekst jednolity Statutu Spółki, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

   

Podstawa prawna: § 5 pkt 1) oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Sobierajska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

powrót