Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 20/2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  

Treść raportu:

Zarząd ZE PAK SA („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 w związku z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 statutu Spółki zwołuje na dzień 30 czerwca 2022 roku na godz. 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Pańskiej 77/79, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK SA w 2021 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK SA za rok obrotowy 2021.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK SA w 2021 r. zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2021.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,

c) pokrycia straty netto za rok 2021,

d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK SA w 2021 r.,

e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK SA za rok 2021,

f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.,

g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków

w 2021 r.,

h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK SA za rok 2021.

10. Zamknięcie obrad.

 

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402 2 KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

 

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (otwórz)

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (otwórz)

powrót