Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 17/2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZE PAK SA w dniu 22 kwietnia 2022 roku

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

 

Treść raportu:

ZE PAK SA („Spółka”) informuje, że akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („NWZ Spółki”), które odbyło się w dniu 22 kwietnia 2022 roku, dysponowali 44 570 104 głosami, stanowiącymi 87,69% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki byli:

- ARGUMENOL INVESTMENT COMPANY LIMITED posiadający 33 523 911 głosów, co stanowiło 75,22% liczby głosów na NWZ Spółki oraz 65,96% ogólnej liczby głosów;

- OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ" posiadający 3 828 000 głosów, co stanowiło 8,59% liczby głosów na NWZ Spółki oraz 7,53% ogólnej liczby głosów;

- NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY posiadający 2 550 000 głosów, co stanowiło 5,72% liczby głosów na NWZ Spółki oraz 5,02% ogólnej liczby głosów;

- AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER posiadający 2 514 000 głosów, co stanowiło 5,64% liczby głosów na NWZ Spółki oraz 4,95% ogólnej liczby głosów;

 

Ogólna liczba wyemitowanych przez Spółkę akcji i wynikających z nich głosów wynosi 50 823 547.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

powrót