Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 16/2022/K

Korekta raportu bieżącego nr 16/2022:Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZE PAK SA w dniu 22 kwietnia 2022 roku

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że w raporcie bieżącym nr 16/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku nastąpiła pomyłka.

 

Pomyłka dotyczy fragmentu o brzmieniu „ZE PAK SA („Spółka”) przedstawia w załączeniu uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 kwietnia 2022 roku wraz z wynikami głosowań. Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.”

 

Powyższy fragment powinien brzmieć: „ZE PAK SA („Spółka”) przedstawia w załączeniu uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 kwietnia 2022 roku wraz z wynikami głosowań. Do protokołu został zgłoszony sprzeciw przez pełnomocnika Akcjonariusza Uniqa Otwarty Fundusz Emerytalny, który dotyczył uchwały nr 6.”

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

powrót