Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 13/2022

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  

Treść raportu:

ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje o zmianie daty przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 1/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku.

 

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2021 rok zostanie opublikowany w dniu 28 kwietnia 2022 roku. Tego samego dnia opublikowane zostanie również skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy 2021.

 

Podstawa prawna:

§ 80 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

powrót