Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 5/2022

Nabycie spółek projektowych oraz zawarcie umowy wspólników z Ørsted Wind Power A/S

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

ZE PAK S.A. („Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2021 z dnia 14 października 2021 roku, dotyczącego zawarcia listu intencyjnego z Ørsted Wind Power A/S z siedzibą w Fredericia, Dania („ORS”), że w dniu 8 marca 2022 roku Spółka zawarła z ORS („ORS” łącznie ze Spółką „Strony”) umowę sprzedaży udziałów dotyczącą 5 spółek projektowych, w wyniku której Spółka nabyła od ORS 50% udziałów w kapitale zakładowym spółek: Orsted Polska OF SPV 1 sp. z o.o., Orsted Polska OF SPV 2 sp. z o.o., Orsted Polska OF SPV 3 sp. z o.o., Orsted Polska OF SPV 4 sp. z o.o. oraz Orsted Polska OF SPV 5 sp. z o.o. („Spółki Joint Venture”). Łączna cena za udziały w Spółkach Join Venture wyniosła 620.000 EURO. Strony uzyskały zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu przez ORS i Spółkę pięciu wspólnych przedsiębiorców w dniu 16 grudnia 2021 roku.

    

Strony zawarły również w dniu 8 marca 2022 roku Umowę Wspólników określającą zasady corporate governance w Spółkach Join Venture oraz warunki dalszej współpracy.

    

Strony planują wspólne złożenie wniosków o wydanie pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej dla projektów morskich farm wiatrowych w najbliższym postepowaniu rozstrzygającym, prowadzonym zgodnie z art. 27d i nast. ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. 

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

powrót