Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 4/2022

Nabycie przez spółkę zależną ZE PAK S.A., tj. PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. projektu wiatrowego

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zarząd spółki ZE PAK SA („Spółka”) informuje, że w dniu 4 marca 2022 roku PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (tj. spółka zależna Spółki) („PAK-PCE”) nabyła od KI Foundation, fundacji utworzonej i działającej zgodnie z prawem Republiki Malty („Sprzedający”), 200 (dwustu) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy („Udziały”), stanowiących łącznie 100% udziałów w kapitale zakładowym Farma Wiatrowa Przyrów sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Projektowa”).

   

PAK-PCE nabyła Udziały od Sprzedającego („Transakcja”) w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na realizacji przez PAK-PCE instalacji OZE w postaci zespołu 14 (czternastu) elektrowni wiatrowych w obrębie gminy Przyrów, powiat częstochowski, województwo śląskie („Przedsięwzięcie Inwestycyjne”).

   

Przedsięwzięcie Inwestycyjne przewiduje budowę farmy wiatrowej składającej się z 14 (czternastu) turbin wiatrowych o łącznej mocy 42 MW w miejscowości Przyrów („Farma”). Warunki wietrzne w tym regionie pozwalają szacować roczną produkcję Farmy na blisko 105,2 GWh. Projekt posiada komplet pozwoleń administracyjnoprawnych pozwalających na rozpoczęcie prac konstrukcyjnych przy turbinach wiatrowych. Dokumentacja transakcyjna przewiduje uzyskanie kompletu pozwoleń administracyjnoprawnych pozwalających na zakończenie prac budowlanych i przyłączenie Farmy do sieci. Przewidywany termin uruchomienia Farmy to najpóźniej III kwartał 2024 roku. Łączne szacowane nakłady inwestycyjne związane z nabyciem oraz realizacją Farmy wyniosą blisko 342 mln zł. 

   

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

powrót