Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 3/2022

Podjęcie przez spółkę zależną ZE PAK S.A. tj. PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. decyzji o zaciągnięciu pożyczki oraz udzieleniu pożyczek spółkom projektowym w celu realizacji projektu wiatrowego

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zarząd spółki ZE PAK S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 32/2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku, dotyczącego nabycia projektu budowy farmy wiatrowej w gminie Miłosław, informuje, że PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (tj. spółka zależna od Spółki) („PAK-PCE”) podjęła decyzję o (i) zawarciu umowy pożyczki pomiędzy PAK-PCE jako pożyczkobiorcą oraz Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie jako pożyczkodawcą („Pożyczkodawca") („Umowa Pożyczki 1"), (ii) zawarciu umowy pożyczki pomiędzy PAK-PCE jako pożyczkodawcą oraz spółką Park Wiatrowy Pałczyn 1 sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie jako pożyczkobiorcą („Spółka Projektowa 1”) („Umowa Pożyczki 2”), oraz (iii) zawarciu umowy pożyczki pomiędzy PAK-PCE jako pożyczkodawcą oraz spółką Park Wiatrowy Pałczyn 2 sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie jako pożyczkobiorcą („Spółka Projektowa 2”) („Umowa Pożyczki 3”).

    

Umowa Pożyczki 1, Umowa Pożyczki 2 oraz Umowa Pożyczki 3 („Umowy Pożyczki”) zostaną zawarte w celu umożliwienia finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na realizacji instalacji OZE w postaci czterech elektrowni wiatrowych w obrębie gminy Miłosław, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie („Przedsięwzięcie Inwestycyjne”).

     

Kwota pożyczki, która może zostać zaciągnięta przez PAK-PCE na podstawie Umowy Pożyczki 1 wynosi maksymalnie 69.600.000 PLN (sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych), co zaspakaja potrzeby finansowania całości, rozłożonych w czasie wydatków, związanych z długoterminowym Przedsięwzięciem Inwestycyjnym. Jednocześnie, intencją PAK-PCE jest pozyskanie alternatywnych sposobów finansowania Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, dla minimalizacji kwot zadłużenia zaciągniętego na podstawie Umów Pożyczek.

    

Na podstawie Umowy Pożyczki 2 oraz Umowy Pożyczki 3, PAK-PCE udzieli Spółce Projektowej 1 oraz Spółce Projektowej 2 pożyczek odpowiednio w wysokości nieprzekraczającej 59.100.000 PLN (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto tysięcy złotych) oraz 10.500.000 PLN (dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych).

    

Umowy Pożyczki przewidują, że pożyczki mogą być zaciągane w PLN lub EUR przez, odpowiednio, PAK-PCE, Spółkę Projektową 1 oraz Spółkę Projektową 2 na zasadach określonych z uwzględnieniem zapotrzebowania wynikającego z harmonogramu realizacji Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, przy czym jednocześnie Umowy Pożyczki przewidują możliwość pozyskania przez pożyczkobiorców alternatywnych form finansowania Przedsięwzięcia Inwestycyjnego oraz potencjalną wcześniejszą spłatę pożyczek udzielonych na podstawie Umów Pożyczki. Oprocentowanie pożyczek jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR.

     

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

powrót