Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 2/2022

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK S.A.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  

Treść raportu:

Zarząd ZE PAK S.A. („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 w związku z art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 statutu Spółki zwołuje na dzień 10 marca 2022 roku na godz. 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Al. Stanów Zjednoczonych 61a, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na docelowe rozporządzenie zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa ZE PAK S.A. związaną z działalnością energetyczną prowadzoną w ramach Elektrowni Konin na rzecz spółki PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o., tj. wydzierżawienie, a następnie wniesienie  aportem do PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na docelowe rozporządzenie zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa ZE PAK S.A. związaną z działalnością energetyczną prowadzoną w ramach Elektrowni Pątnów na rzecz spółki PAK Pątnów Sp. z o.o., tj. wydzierżawienie, a następnie wniesienie aportem do PAK Pątnów Sp. z o.o.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.

10. Zamknięcie obrad.

 

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 4022 KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (otwórz)

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (otwórz)

powrót