Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 29/2021

Wstępne wyniki aukcji rynku mocy

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 28/2021 oraz 28/2021/K z dnia 16 grudnia 2021 roku, ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA opublikowały wstępne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2026 informując, iż aukcja zakończyła się w rundzie 1. z ceną zamknięcia 400,39 zł/kW/rok.

              

W wyniku powyższej aukcji, po ostatecznym ogłoszeniu wyników przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, PAK CCGT sp. z o.o. (spółka zależna od Spółki) zawrze umowę mocową na 17 lat dostaw, kontraktując 493MW obowiązku mocowego dla nowej jednostki rynku mocy.

                 

Wartość zawartego kontraktu na pierwszy rok dostaw w cenach stałych dla roku 2026, nie uwzględniając inflacji, wynosi 197.392.270,00 PLN.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

powrót