Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 27/2021

Zawarcie Listu intencyjnego z Orsted Wind Power

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

ZE PAK SA („Spółka”) informuje, że w dniu 14 października 2021 roku Spółka podpisała z Orsted Wind Power A/S z siedzibą w Fredericia, Dania („Orsted Wind Power” łącznie ze Spółką „Strony”) List Intencyjny.

 

Intencją Stron jest realizacja i rozwój projektów farm wiatrowych w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej. Współpraca będzie rozwijana poprzez spółki joint venture, w których obie Strony będą posiadały po 50% udziałów. Strony planują wspólne przygotowanie i złożenie wniosków o wydanie pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej dla projektów morskich farm wiatrowych w najbliższym postepowaniu rozstrzygającym, prowadzonym zgodnie z art. 27d i nast. ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Strony zamierzają określić warunki współpracy w Umowie Wspólników („Umowa”), która jest przedmiotem negocjacji oraz w innych umowach, które zostaną wynegocjowane i zawarte w wykonaniu Umowy.

 

Realizacja celu opisanego w Liście Intencyjnym uzależniona jest od spełnienia warunku zawieszającego w postaci wydania przez właściwy organ antymonopolowy decyzji udzielającej Stronom bezwarunkowej zgody na współpracę lub upływu ustawowego terminu, w którym organ antymonopolowy powinien wydać decyzję wyrażającą taką zgodę, po upływie którego zgodę uważa się za wydaną z mocy prawa.

 

O kolejnych istotnych etapach procesu Spółka poinformuje w odrębnych raportach bieżących.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

powrót