Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 26/2021

Rejestracja zmian Statutu ZE PAK SA

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”) informuje o powzięciu informacji, iż Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji w dniu 30 września 2021 roku zmian Statutu Spółki przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZE PAK SA w dniu 28 czerwca 2021 roku, polegających na zmianie firmy Spółki z Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna na ZE PAK Spółka Akcyjna, nadając § 1 ust. 1 Statutu Spółki nowe następujące brzmienie: „Firma Spółki brzmi: ZE PAK Spółka Akcyjna”.

 

Uchwałą nr 29 z dnia 28 czerwca 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważniło Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu ZE PAK SA, uwzględniającego zmianę dokonaną na mocy tej uchwały.

 

Uchwałą nr 1198/2021/VIII, Rada Nadzorcza przyjęła tekst  jednolity Statutu Spółki, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 1) oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

powrót