Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 24/2021

Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Projekt farmy fotowoltaicznej Przykona

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”) informuje, że w dniu 23 sierpnia 2021 roku w życie wchodzi Uchwała NR 0007.272.2021 Rady Gminy Przykona dotycząca Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego („Uchwała”). Z punktu widzenia Spółki Uchwała ma znaczenie ponieważ dotyczy terenów pogórniczych, będących obecnie własnością spółki zależnej od Spółki, na których docelowo Grupa ZE PAK planuje budowę farmy fotowoltaicznej.

 

Przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego, w zakresie dotyczącym gruntów należących do Grupy ZE PAK, ustala przeznaczenie terenów pod budowę elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dostępny obszar pozwala na budowę farmy o mocy około 180 – 200 MWp. Intencją Spółki jest realizacja projektu w oddzielnej spółce celowej.

 

Projekt budowy farmy fotowoltaicznej w miejscowości Przykona byłby kolejnym dużym projektem fotowoltaicznym realizowanym przez Grupę ZE PAK, obecnie w finalnym etapie realizacji znajduje się projekt budowy farmy fotowoltaicznej Brudzew o mocy 70 MWp. Na podstawie doświadczeń z realizacji projektu Brudzew Spółka szacuje okres realizacji budowy farmy Przykona na około 15 miesięcy (od uzyskania kompletu zgód formalnoprawnych), natomiast nakłady inwestycyjne dotyczące farmy Przykona na około 500 mln zł. O uzyskaniu kompletu zgód formalnoprawnych i gotowości do realizacji Spółka poinformuje osobnym raportem.  

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

powrót