Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 20/2021

Pozwolenie zintegrowane – uchylenie zaskarżonej decyzji 

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”) informuje, że w dniu 15 lipca 2021 roku Spółka otrzymała informację, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym, wyrokiem z dnia 14 lipca 2021 roku, sygn. IV SA/Wa 387/21, uchylił zaskarżoną przez Fundację Greenpeace Polska decyzję Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 grudnia 2020 roku, na podstawie której utrzymano w mocy Decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 października 2020 roku w sprawie dostosowania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie Instalacji Spalania Paliw w Elektrowni Pątnów i Elektrowni Konin do wymagań konkluzji BAT, udzielającą  odstępstwa od granicznych wielkości emisji.          

          

Na skutek wydania ww. wyroku Decyzja Ministra Klimatu nie wywołuje skutków prawnych, przy czym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie uchylił decyzji organu I instancji tj. Decyzji Marszałka.

      

Na dzień 15 lipca 2021 roku Spółce nie zostało doręczone uzasadnienie wyżej opisanego wyroku. Spółka oczekuje na sporządzenie i doręczenie jej uzasadnienia ww. wyroku przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Sobierajska – Wiceprezes Zarządu

powrót