Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 19/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 28 czerwca 2021 roku

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ Spółki”), które odbyło się w dniu 28 czerwca 2021 roku dysponowali 39 958 059 głosami.

 

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki byli:

- ARGUMENOL INVESTMENT COMPANY LIMITED posiadający 33 523 911 głosów, co stanowiło 83,90% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz 65,96% ogólnej liczby głosów;

- OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ" posiadający 3 848 000 głosów, co stanowiło 9,63% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz 7,57% ogólnej liczby głosów;

- NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY posiadający 2 550 000 głosów, co stanowiło 6,38% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz 5,02% ogólnej liczby głosów;

 

Ogólna liczba wyemitowanych przez Spółkę akcji i wynikających z nich głosów wynosi 50 823 547.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

powrót