Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 17/2021

Zawarcie umowy kredytowej przez PAK Polska Czysta Energia Sp. z o.o.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”) informuje, że w dniu 23 czerwca 2021 roku PAK Polska Czysta Energia Sp. z o.o. (spółka zależna od Spółki) („Kredytobiorca”) podpisała umowę kredytu („Umowa”) z bankiem EFG Bank Ltd. z siedzibą w Zurychu, na podstawie której Kredytobiorcy zostanie udostępniony kredyt („Kredyt”) w kwocie do 175 mln złotych. Pozyskane środki będą służyły finansowemu zabezpieczeniu potencjału dla realizacji projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z zapisami Umowy termin spłaty Kredytu został ustalony do dnia 31 grudnia 2022 roku. Warunki finansowe oraz pozostałe warunki Umowy Kredytowej nie odbiegają od warunków rynkowych.

 

 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Piotr Woźny –Prezesa Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

powrót