Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 14/2021

Informacja o odstąpieniu od umowy dotyczącej rozbiórki obiektów w Elektrowni Adamów 

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2020 z dnia 6 maja 2020 roku, Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”) informuje o odstąpieniu w dniu 29 kwietnia 2021 roku od umowy zawartej w dniu 6 maja 2020 roku ze spółką MK Explosion Sp. z o.o. („Wykonawca”), której  przedmiotem była rozbiórka obiektów i przygotowanie terenu w Elektrowni Adamów do potencjalnych nowych inwestycji („Umowa”).

 

Podstawę do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Spółkę stanowi nienależyte wykonywanie Umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych leżących po stronie Wykonawcy.

 

Intencją Spółki nadal pozostaje dokończenie procesu rozbiórki obiektów i przygotowania terenu w Elektrowni Adamów do potencjalnych przyszłych inwestycji. W najbliższych tygodniach Spółka uruchomi proces wyłonienia profesjonalnego dostawcy usług rozbiórkowych, którego zadaniem będzie dokończenie działań realizowanych na terenie Elektrowni Adamów.  

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

powrót