Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 13/2021

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje o zmianie daty przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok, o której Spółka informowała w raportach bieżących nr 4/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku oraz nr 11/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 roku.

 

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 rok zostanie opublikowany w dniu 19 kwietnia 2021 roku. Tego samego dnia opublikowane zostanie również skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy 2020.

 

Podstawa prawna:

§ 80 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

powrót