Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 12/2021

Pozwolenie zintegrowane – uchylenie zaskarżonej decyzji 

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

W dniu 9 kwietnia 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na posiedzeniu niejawnym rozpoznał sprawę ze skargi Fundacji Greenpeace Polska na decyzję dotyczącą zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw w Elektrowni Pątnów II. Zgodnie z informacją z systemu e-wokanda Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie „Uchylono zaskarżoną decyzję. Zasądzono zwrot kosztów postępowania.” Dalsze informacje zostaną udzielone po zapoznaniu się przez Spółkę z treścią wyroku.  

                                                                                                                           

 

  

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny  – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

powrót