Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 10/2021

Postanowienie w sprawie decyzji Ministra Klimatu (dostosowanie do kBAT) 

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Nawiązując do raportu bieżącego nr 17/2020 z dnia 11 maja 2020 roku oraz raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku, Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”), informuje, iż w dniu 16 marca 2021 roku, Spółka otrzymała kolejne postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie („WSA”) z dnia 12 marca 2021 roku, w sprawie wstrzymania wykonania postanowienia WSA o wstrzymaniu wykonania decyzji Ministra Klimatu, utrzymującej w mocy decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie dostosowania pozwolenia zintegrowanego dla bloku energetycznego o mocy 474 MW (dawna Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o.) do wymagań konkluzji BAT. Wyżej przytoczona decyzja udziela Spółce czasowego odstępstwa od granicznych wielkości emisji określonych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 roku, ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, w zakresie emisji tlenków azotu, pyłu, rtęci i dwutlenku siarki do powietrza. 

 

Spółka powzięła również informację, że do WSA wpłynęło zażalenie Ministra Klimatu na niekorzystne dla Spółki poprzednie postanowienie WSA o wstrzymaniu wykonania decyzji Ministra Klimatu, o którym to postanowieniu Spółka informowała raportem bieżącym nr 3/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku. 

 

Postanowienie z dnia 12 marca 2021 roku oznacza tym samym, że Spółka nadal może korzystać ze zmienionego  Pozwolenia Zintegrowanego m.in. w zakresie odstępstwa od granicznych wielkości emisji.                                                                                                                                  

 

  

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny  – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

powrót