Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 9/2021

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”) informuje, że w dniu 12 marca 2021 roku PAK PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. (spółka zależna od Spółki) („Kredytobiorca”) zawarła z konsorcjum banków w składzie: PKO BP SA (w roli Agenta kredytu i Agenta zabezpieczeń), Bank Pekao SA i mBank SA  umowę kredytu („Umowa”), na podstawie której udostępniony zostanie Kredytobiorcy kredyt w łącznej kwocie do 175 milionów złotych, z czego kredyt inwestycyjny to 138 milionów złotych, a kredyt przeznaczony na finansowanie VAT to 37 milionów złotych  („Kredyt”), przeznaczony na finansowanie projektu inwestycyjnego. Celem projektu jest budowa farmy fotowoltaicznej o docelowej mocy zainstalowanej 70 MWp zlokalizowanej na terenie gminy Brudzew, w powiecie tureckim, w województwie Wielkopolskim („Farma”). Projekt budowy Farmy realizowany jest przez Kredytobiorcę na terenach wykorzystywanych uprzednio w działalności górniczej. Wykonawcami Farmy jest konsorcjum firm Esoleo Sp. z o.o. oraz PAK Serwis Sp. z o.o. Zakończenie realizacji budowy Farmy planowane jest na IV kwartał 2021 roku.

 

 Zgodnie z treścią Umowy Kredytobiorca zobowiązał się do wniesienia udziału własnego ze środków własnych, w wysokości  nie mniejszej niż 51 mln złotych.  Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty Kredytu wraz z odsetkami oraz innymi należnymi kwotami na warunkach określonych w Umowie, przy czym całkowita spłata Kredytu powinna nastąpić do dnia 31 grudnia 2035 roku.

 

W celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z Umowy Kredytu, ustanowiono zabezpieczenia wymagane Umową Kredytu, tj. hipoteka na wskazanych nieruchomościach, zastaw finansowy i rejestrowy na udziałach w PAK-PCE Fotowoltaika Sp. z o.o., zastaw finansowy i rejestrowy na rachunkach bankowych oraz pełnomocnictwo do każdego z ww. rachunków bankowych,  zastaw rejestrowy na składnikach majątku przedsiębiorstwa, cesja z umów stanowiących istotną dokumentację projektu (umowy na generalne wykonawstwo (EPC), umowy serwisowej (O&M), umowy na sprzedaż energii (PPA)), cesja z polis ubezpieczeniowych oraz oświadczenia PAK-PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. i Spółki poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 i 6 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego.

 

W ramach struktury umów towarzyszących Umowie Kredytowej podpisano również tzw. Umowę Wsparcia, na mocy której ZE PAK SA pełni rolę gwaranta na wypadek m in. przekroczenia kosztów projektu w okresie budowy, roszczeń podwykonawców, niedoboru środków wymaganych w celu obsługi zadłużenia oraz ukończenia Projektu.  

 

 Stopa oprocentowania mająca zastosowanie do każdego wykorzystania Kredytu jest równa stopie procentowej w stosunku rocznym, będącej sumą marży określonej w Umowie oraz odpowiedniej stopy WIBOR. Przy czym Kredytobiorca zobowiązał się do zabezpieczenia stopy procentowej na stałym poziomie dla przynajmniej połowy kwoty kredytu przypadającej do spłaty.

 

Z tytułu udzielenia Kredytu Bankowi przysługują prowizje, których wysokość została ustalona na poziomie nieodbiegającym od stawek rynkowych. 

 

Pozostałe zobowiązania Kredytobiorcy wynikające z Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w podobnych transakcjach kredytowych, w szczególności w zakresie utrzymywania wybranych wskaźników finansowych na poziomie określonym Umową.

 

  

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny  – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

powrót