Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 8/2021

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 marca 2021 roku PAK PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. (spółka zależna od Spółki) zawarła umowę sprzedaży energii z Polkomtel Sp. z o.o. („Umowa”). Umowa dotyczy sprzedaży energii elektrycznej oraz gwarancji pochodzenia energii wyprodukowanej przez farmę fotowoltaiczną o docelowej mocy zainstalowanej 70 MWp zlokalizowaną na terenie gminy Brudzew, w powiecie tureckim, w województwie Wielkopolskim („Farma”). Projekt budowy Farmy jest obecnie realizowany przez spółkę celową PAK PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. a jego zakończenie planowane jest na IV kwartał 2021 roku.

 

Umowa sprzedaży energii została podpisana na okres 15 lat z możliwością przedłużenia jej o kolejne 5 lat. Łączny planowany wolumen sprzedaży energii elektrycznej w ramach Umowy dotyczy całego wolumenu wyprodukowanego w tym okresie przez Farmę. Wolumen produkcji Farmy w całym okresie działalności uzależniony będzie w głównej mierze od warunków nasłonecznienia oraz stopnia produktywności zainstalowanych urządzeń. Szacowany wolumen produkcji Farmy w pierwszym roku działalności wyniesie około 68 tys MWh. Wyprodukowana energia będzie sprzedawana po stałej cenie, indeksowanej począwszy od 2023 roku o roczny wskaźnik inflacji. Łączna szacowana suma przychodów ze sprzedaży energii w skali 15 lat wyniesie około 300 mln zł.

 

Obie strony umowy zostały stosownie zabezpieczone, w tym na wypadek braku produkcji energii przez Farmę jak również braku zapłaty za dostarczoną przez Farmę energię. Zapisy Umowy kompleksowo regulują również kwestie dotyczące m in. planowania produkcji energii oraz  odpowiedzialności za bilansowanie handlowe Farmy.

 

Podpisanie wieloletniej umowy sprzedaży energii z odbiorcą o stabilnej pozycji finansowej zabezpiecza strumień przychodów dla realizowanego projektu i uniezależnia go od bieżących wahań na rynku energii. Takie rozwiązanie, zbliżone w swojej konstrukcji do aukcji dla odnawialnych źródeł energii, jest wysoce efektywne w procesie pozyskiwania finansowania dla wielkoskalowych projektów odnawialnych źródeł energii. Wypracowany model współpracy pomiędzy wytwórcą odnawialnej energii a jej odbiorcą oraz coraz większe zainteresowanie komercyjnych odbiorców energii zabezpieczeniem jej dostaw po przewidywalnych cenach  stanowi potencjał do wykorzystania przy realizacji kolejnych projektów z obszaru produkcji energii z odnawialnych źródeł.  

 

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny  – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

powrót