Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 6/2021

Powołanie do Zarządu ZE PAK SA

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”, „ZE PAK SA”) informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, które odbyło się w dniu 2 marca 2021 roku, Rada Nadzorcza Spółki powołała Panią Katarzynę Sobierajską w skład Zarządu powierzając jej funkcję Wiceprezesa Zarządu. Uchwała o powołaniu weszła w życie z chwilą podjęcia.

 

Pani Katarzyna Sobierajska zasiadała wcześniej w Zarządzie ZE PAK SA od października 2016 roku do marca 2017 roku. Pełniła również funkcję prezesa zarządu Elektrowni Pątnów II Sp. z o.o. (spółka zależna od Spółki) do 30 grudnia 2020 roku, tj. do momentu połączenia się Elektrowni Pątnów II Sp. z o.o. z ZE PAK SA.

 

Pani Katarzyna Sobierajska nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej, spółce kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Życiorys Pani Katarzyny Sobierajskiej zawierający informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Spółka, przekaże odrębnym raportem bieżącym w terminie późniejszym.

  

Podstawa prawna: § 5 pkt. 5) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

powrót