Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 5/2021

Zawarcie umowy kredytowej na finansowanie projektu inwestycyjnego w Elektrowni Konin

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”, „Kredytobiorca”) informuje, że w dniu 29 stycznia 2021 roku Spółka zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki SA umowę kredytu („Umowa”), na podstawie której udostępniony zostanie Spółce kredyt w łącznej kwocie do 160 milionów złotych („Kredyt”), przeznaczony na finansowanie projektu inwestycyjnego. Celem Projektu jest przystosowanie istniejącego bloku  węglowego, zlokalizowanego na terenie elektrowni Konin do spalania biomasy („Projekt”). Zmodernizowana instalacja o mocy 50 MWe będzie produkowała energię elektryczną oraz pełniła funkcję rezerwową dla działającego już obecnie bloku biomasowego, zasilającego w ciepło miasto Konin. Po zakończeniu projektu w Elektrowni Konin dostępna będzie generacja mocy ok. 100MWe (2x50MWe) z wykorzystaniem biomasy jako paliwa podstawowego.

 

Zgodnie z treścią Umowy, kwota kredytu wynosi do 160 milionów złotych, przy czym Spółka zobowiązała się do wniesienia udziału własnego ze środków własnych, w wysokości co najmniej 20% kosztów Projektu, ale nie mniej niż 52,8 mln złotych. Kredyt może zostać wykorzystany nie później niż w terminie do 31 grudnia 2021 roku. Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty Kredytu wraz z odsetkami oraz innymi należnymi kwotami na warunkach określonych w Umowie, przy czym całkowita spłata Kredytu powinna nastąpić do dnia 31 grudnia 2030 roku.

 

W celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z Umowy Kredytu, Spółka ustanowiła zabezpieczenia wymagane Umową Kredytu, tj. hipoteka na wskazanych nieruchomościach Elektrowni Konin; zastaw finansowy i rejestrowy na rachunkach bankowych prowadzonych przez Spółkę w Banku Pekao S.A. oraz pełnomocnictwo do każdego z ww. rachunków bankowych; przelew na zabezpieczenie z polis ubezpieczeniowych majątku Elektrowni Konin oraz cesja wierzytelności z umów na dostawę ciepła dla miasta Konin oraz oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego.

 

Stopa oprocentowania mająca zastosowanie do każdego wykorzystania Kredytu jest równa stopie procentowej w stosunku rocznym, będącej sumą marży określonej w Umowie oraz odpowiedniej stopy WIBOR.

 

Z tytułu udzielenia Kredytu Bankowi przysługują prowizje, których wysokość została ustalona na poziomie nieodbiegającym od stawek rynkowych. 

 

Pozostałe zobowiązania Kredytobiorcy wynikające z Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w podobnych transakcjach kredytowych, w szczególności w zakresie utrzymywania wybranych wskaźników finansowych na poziomie określonym Umową.

 

  

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny  – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

powrót