Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 3/2021

Postanowienie WSA w sprawie wstrzymania wykonania decyzji Ministra Klimatu 

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Nawiązując do raportu bieżącego nr 17/2020 z dnia 11 maja 2020 roku, Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”), informuje, iż w dniu 20 stycznia 2021 roku w godzinach wieczornych, Spółka otrzymała Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 stycznia 2021 roku, w sprawie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji Ministra Klimatu, utrzymującej w mocy decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie dostosowania pozwolenia zintegrowanego dla bloku energetycznego o mocy 474 MW (dawna Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o.) do wymagań konkluzji BAT („Postanowienie”). Wyżej przytoczona decyzja udzielała Spółce czasowego odstępstwa od granicznych wielkości emisji określonych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 roku, ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, w zakresie emisji tlenków azotu, pyłu, rtęci i dwutlenku siarki do powietrza.

 

Na powyższe Postanowienie przysługuje zażalenie, które Spółka zamierza złożyć w ustawowym terminie.

 

 

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu 

powrót