Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 66/2020

Przeniesienie praw i obowiązków - Umowa dotycząca budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 70 MWp w Brudzewie

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu bieżącego 44/2020, opublikowanego w dniu 23 września 2020 roku, informującego o podpisaniu umowy dotyczącej budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 70 MWp („Umowa”) Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”, „ZE PAK SA”), informuje iż w dniu 22 grudnia 2020 roku Spółka przeniosła na PAK-PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. (spółka zależna od Spółki) wszelkie swoje prawa i obowiązki wynikające z Umowy. W związku z powyższym z dniem 22 grudnia 2020 roku PAK-PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. staje się stroną Umowy w miejsce  ZE PAK SA.

 

ZE PAK SA i PAK-PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. określiły cenę za cesję praw i obowiązków na kwotę brutto 16,1 mln złotych („Cena za Cesję”). Cena za Cesję została skalkulowana jako łączna kwota poniesionych nakładów oraz wynagrodzenia z tytułu  wykonywania przez Spółkę czynności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem projektu do chwili przeniesienia praw i obowiązków. Wierzytelność z tytułu Ceny za Cesję została przez Spółkę wniesiona do PAK-PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. tytułem wkładu niepieniężnego. W dniu 22 grudnia 2020 roku do PAK-PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. aportem wniesione zostały również nieruchomości, na których ma być realizowana budowa farmy fotowoltaicznej.  

 

PAK-PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną specjalnie w celu realizacji budowy farmy fotowoltaicznej w Brudzewie. Grupa ZE PAK SA zamierza realizować nowe projekty z zakresu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w osobnych spółkach celowych, których działalność nie jest powiązana z wytwarzaniem energii ze źródeł konwencjonalnych. Docelowo intencją ZE PAK SA jest wniesienie udziałów w spółce PAK-PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. do spółki zależnej od ZE PAK SA tj. PAK Polska Czysta Energia Sp. z o.o. Taka struktura realizacji nowych projektów inwestycyjnych jest konsekwencją wcześniejszych deklaracji Spółki w tym zakresie i podyktowana m. in. możliwością uzyskania finansowania dla nowych projektów.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

powrót