Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 65/2020

Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZE PAK SA

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku, informującego o powołaniu nowych członków do Rady Nadzorczej, Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA ("Spółka") informuje, iż na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2020 roku, Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 17 ust.1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, podjęła uchwałę o wyborze Pana Zygmunta Solorza na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

 

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim

 

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

powrót