Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 57/2020

Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej ZE PAK SA

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA ("Spółka") informuje, że na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2020 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało Pana Zygmunta Solorza oraz Pana Henryka Sobierajskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki. Uchwały o powołaniu weszły w życie z chwilą podjęcia.

 

Żadna z osób nowo powołanych w skład Rady Nadzorczej Spółki nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej, spółce kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Życiorysy Pana Zygmunta Solorza oraz Pana Henryka Sobierajskiego, zawierające informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, Spółka przekaże odrębnym raportem bieżącym w terminie późniejszym.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny - Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel  – Wiceprezes Zarządu

powrót