Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 56/2020

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  

Treść raportu:

Zarząd Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 w związku z art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 statutu Spółki zwołuje na dzień 9 grudnia 2020 roku na godz. 13:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Wyrażenie zgody na połączenie ZE PAK S.A. ze spółką Elektrownia Pątnów II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Elektrownia Pątnów Sp. z o.o.) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), tj. przez przeniesienie całego majątku spółki Elektrownia Pątnów Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”) na ZE PAK S.A. („Spółka Przejmująca”).

6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 4022 KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (otwórz)

Projekty uchwał (otwórz)

powrót