Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 55/2020

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku, określonego przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku.

 

Dotychczasowy termin publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku został określony na dzień 16 listopada 2020 roku.

Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku Spółka określa na dzień 25 listopada 2020 roku.

 

Zmiana terminu publikacji wyżej wymienionego raportu wynika z trudności komunikacyjnych i organizacyjnych związanych z obserwowanym nasileniem pandemii koronawirusa COVID-19.

 

Podstawa prawna:

§ 80 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

powrót