Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 54/2020

Zmiany w Zarządzie ZE PAK SA

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”, „ZE PAK SA”) informuje, że w dniu 5 listopada 2020 roku wpłynęły do Spółki oświadczenia Pana Pawła Markowskiego oraz Pana Pawła Lisowskiego o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Spółki oraz pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu z dniem 15 listopada 2020 roku. Obie rezygnacje zostały złożone bez podania przyczyny. Zarówno Pan Paweł Markowski jak i Pan Paweł Lisowski nadal będą pełnili dotychczasowe funkcje w organach spółek zależnych Grupy Kapitałowej ZE PAK SA.

 

Spółka informuje również, że na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 5 listopada 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Piotra Woźnego w skład Zarządu powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu z dniem 6 listopada 2020 roku. 

 

Równocześnie Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Spółki Pana Andrzeja Janiszowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu z dniem 16 listopada 2020 roku.

 

Żadna z osób nowo powołanych w skład Zarządu ZE PAK SA nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej, spółce kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Życiorysy nowo powołanych osób zawierające informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

  

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) i 5) oraz § 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

Zygmunt Artwik – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

powrót