Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 46/2020

Informacja o uzyskaniu odstępstwa od granicznych wielkości emisji dla elektrowni Pątnów i elektrowni Konin 

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”), informuje, iż w dniu 2 października 2020 roku Spółka, otrzymała decyzję w sprawie dostosowania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie Instalacji Spalania Paliw w Elektrowni Pątnów i Elektrowni Konin do wymagań konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik (konkluzje BAT), udzielającą odstępstwa od granicznych wielkości emisji określonych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 roku ustanawiającej konkluzje BAT w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. Odstępstwo w zakresie emisji rtęci i dwutlenku siarki do powietrza dla bloków nr 1, 2 i 5 w elektrowni Pątnów do dnia 31 grudnia 2030 roku oraz w zakresie emisji rtęci do powietrza dla dwóch kotłów elektrowni Konin do dnia 31 grudnia 2022 roku. Organ nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

 

 

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

Paweł Markowski – Wiceprezes Zarządu

powrót