Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 45/2020

Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za pierwsze półrocze 2020 roku odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz ich szacunkowym wpływie na wyniki finansowe

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”), w związku z zakończeniem prac nad testami na utratę wartości aktywów zgodnie z wymogami MSR 36 i KSR nr 4, przekazuje do publicznej wiadomości informację o zidentyfikowaniu konieczności dokonania odpisów aktualizujących wartości aktywów.

 

W procesie analizy największy wpływ na jej wyniki miało:

  1. Zmniejszenie dostaw węgla w przyszłych okresach na skutek nieuwzględnienia odkrywki Ościsłowo jako perspektywicznego złoża i w konsekwencji skrócenie oczekiwanego okresu eksploatacji elektrowni Pątnów I oraz elektrowni Pątnów II.
  2. Wydzielenie elektrowni Konin jako samodzielnego ośrodka generującego niezależne przepływy pieniężne („CGU”) skoncentrowanego na generacji energii z odnawialnych źródeł (biomasy).

 

Dotychczasowy zakładany model działalności przewidywał wykorzystanie obecnie eksploatowanych odkrywek oraz uzyskanie koncesji na eksploatację perspektywicznego złoża Ościsłowo. Obecnie bazowy scenariusz przewiduje korzystanie jedynie z już eksploatowanych odkrywek i brak eksploatacji złoża Ościsłowo. Biorąc pod uwagę długość trwania procesu decyzyjnego w sprawie uzyskania koncesji dla złoża Ościsłowo, złożoność tego procesu oraz niepewność co do warunków funkcjonowania w długiej perspektywie, w otoczeniu zaostrzającej się europejskiej polityki klimatycznej i podwyższanych norm emisyjnych dla źródeł węglowych, jak również zamiar aktywnego ubiegania się przez Spółkę o środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i innych funduszy UE dedykowanych dla regionów górniczych Europy biorących udział w procesie transformacji energetycznej i sprawiedliwej transformacji, zdecydowano o nieuwzględnianiu tego złoża w bazowym scenariuszu funkcjonowania aktywów węglowych Grupy ZE PAK SA. Kluczowymi dla podjęcia tej decyzji okolicznościami były czynniki zewnętrzne negatywnie oddziaływujące na zyskowność produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego, a w szczególności rosnące ceny uprawnień do emisji CO2, którą to tendencję może wzmocnić zaproponowane przez Komisję Europejską w ubiegłym tygodniu podniesienie z 40% do 55% celu redukcji emisji gazów cieplarnianych na 2030r. Zasadniczy wpływ na tę decyzję ma również rosnący import energii elektrycznej do Polski, powodujący presję na poziom cen energii elektrycznej na hurtowym rynku energii w Polsce. Zgodnie z deklaracjami PSE (Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA) techniczna zdolność importu energii będzie przyrastać w kolejnych latach z uwagi na udział Polski w postępującej harmonizacji wspólnotowego rynku energii elektrycznej w ramach mechanizmu łączenia rynków (market coupling).

 

Oznacza to, że przy obecnie rozpatrywanym scenariuszu, z uwagi na zasobność złóż, skróceniu uległ okres eksploatacji elektrowni Pątnów I oraz elektrowni Pątnów II. Skrócenie okresu eksploatacji oznacza z jednej strony konieczność dokonania odpisów aktualizujących wartość aktywów, pomniejszających bieżące wyniki finansowe, jednak z drugiej strony w ocenie Spółki zmniejsza ekspozycję na różnego rodzaju ryzyka w coraz większym stopniu towarzyszące działalności wysokoemisyjnej, zwłaszcza w dłuższej perspektywie. Szybsze wygaszanie działalności węglowej pozwoli również Grupie w większym stopniu skoncentrować się na projektach w nowych obszarach działalności związanych z generacją energii w źródłach odnawialnych.

W związku z planami ograniczenia działalności węglowej i jednocześnie koncentracji na generacji ze źródeł odnawialnych postanowiono w ZE PAK SA wydzielić dwa niezależne CGU, w tym elektrownię Konin jako osobne CGU. Proces ten pozwolił odwrócić odpisy dokonane dotychczas na aktywach elektrowni Konin głównie z uwagi na niższe ryzyko towarzyszące generacji ze źródeł odnawialnych.

 

W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK SA za I półrocze zakończone 30 czerwca 2020 roku przeprowadzone testy na utratę wartości aktywów wskazały zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych CGU Elektrownia Pątnów I, CGU Elektrownia Pątnów II oraz CGU PAK KWB Konin SA w łącznej wysokości 585 mln zł, a także odwrócenia wcześniej utworzonych odpisów dotyczących rzeczowych aktywów trwałych CGU Elektrownia Konin w wysokości 296 mln zł. Łączna kwota netto odpisów (tj. nadwyżka tworzonych odpisów nad ich odwróceniem) wynosi 289 mln zł. Suma powyższych zdarzeń nie wpłynie na skonsolidowany wynik EBITDA Grupy, natomiast w przypadku skonsolidowanego wyniku netto obniży go o 201 mln zł.

 

W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego ZE PAK SA za I półrocze zakończone 30 czerwca 2020 roku, sporządzanego zgodnie z Ustawą o rachunkowości, przeprowadzone testy na utratę wartości aktywów wskazały zasadność utworzenia odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych elektrowni Pątnów I w wysokości 110 mln zł oraz odwrócenia odpisów aktywów trwałych elektrowni Konin w wysokości 296 mln zł. Jednocześnie wynik testu na utratę wartości aktywów w CGU PAK KWB Konin SA uzasadnia konieczność dokonania odpisu w wysokości 122 mln zł z tytułu utraty wartości akcji PAK KWB Konin SA. Suma powyższych zdarzeń nie wpłynie na jednostkowy wynik EBITDA Spółki, natomiast w przypadku jednostkowego wyniku netto podwyższy go o 64 mln zł. 

 

Jednocześnie, Spółka informuje, że wymienione w raporcie operacje mają charakter niepieniężny, księgowy i nie wpływają na sytuację płynnościową Spółki i Grupy.

 

Przewidywany szacunkowy skonsolidowany wynik na poziomie EBITDA za I półrocze 2020 roku wyniesie 61 mln zł. W wyniku opisanych powyżej zdarzeń przewidywana szacunkowa skonsolidowana strata netto za I półrocze 2020 roku wyniesie 261 mln zł. Natomiast bez uwzględnienia wyżej opisanych zdarzeń o jednorazowym charakterze Grupa ZE PAK SA zakończyłaby I półrocze 2020 roku stratą netto w wysokości 60 mln zł.

 

Przewidywany szacunkowy jednostkowy wynik ZE PAK SA na poziomie EBITDA za I półrocze 2020 roku wyniesie minus 13 mln zł. W wyniku opisanych powyżej zdarzeń przewidywany szacunkowy zysk netto ZE PAK SA za I półrocze 2020 roku wyniesie 29 mln zł. Natomiast bez uwzględnienia wyżej opisanych zdarzeń o jednorazowym charakterze ZE PAK SA zakończyłby I półrocze 2020 roku stratą netto w wysokości 35 mln zł.

 

Spółka zastrzega, że sprawozdania skonsolidowane i jednostkowe są w trakcie weryfikacji przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty mogą ulec zmianie.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

Paweł Lisowski – Wiceprezes Zarządu

powrót