Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 44/2020

Umowa dotycząca budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 70 MWp w Brudzewie

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”), informuje o podpisaniu w dniu 23 września 2020 roku umowy z konsorcjum firm ESOLEO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Przedsiębiorstwo Remontowe PAK SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie („Konsorcjum Wykonawców”), dotyczącej realizacji w formule „pod klucz” zadania inwestycyjnego pod nazwą „Transformacja energetyczna w regionie - budowa farmy fotowoltaicznej na rekultywowanych terenach Kopalni Adamów o mocy 70 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” („Umowa”).

 

Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie, montaż i przekazanie do eksploatacji zgodnie z postanowieniami Umowy farmy fotowoltaicznej o mocy 70 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Konsorcjum Wykonawców przedmiotu Umowy zostało wyłonione po przeprowadzeniu przez Spółkę postępowania przetargowego.

 

Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 70 MWp zostanie wybudowana na działkach o powierzchni ok. 100 ha, na zrekultywowanych gruntach, które uprzednio eksploatowano w procesie wydobycia węgla brunatnego metodą odkrywkową. Teren znajduje się w granicach administracyjnych gminy Brudzew. Lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej podyktowana została m. in. bliskością istniejącego układu wyprowadzenia mocy.

 

Zgodnie z podpisaną Umową, wynagrodzenie Konsorcjum Wykonawców za wykonanie przedmiotu Umowy zostało określone na kwotę netto 163,8 mln złotych, a termin przekazania do wstępnej eksploatacji ustalono na sierpień 2021 roku. Łączny limit wszystkich kar umownych z jakiegokolwiek tytułu wynosi maksymalnie 25% ceny Umowy netto. 

 

Pozostałe zapisy Umowy nie odbiegają w sposób istotny od stosowanych w tego typu umowach.

Aby Umowa mogła zacząć obowiązywać konieczna jest jeszcze zgoda Rady Nadzorczej Spółki.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Zygmunt Artwik – Wiceprezes Zarządu

Paweł Lisowski – Wiceprezes Zarządu

powrót