Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 43/2020

Rejestracja zmian Statutu ZE PAK SA

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”) informuje o powzięciu informacji, iż Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji w dniu 10 września 2020 roku zmian Statutu Spółki przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZE PAK SA w dniu 19 czerwca 2020 roku, poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki, dodając w §4 Statutu Spółki następujące punkty:

„56) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),

57) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),

58) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z).”

 

Uchwałą nr 28 z dnia 19 czerwca 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważniło Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu ZE PAK SA, uwzględniającego zmianę dokonaną na mocy tej uchwały.

 

Uchwałą nr 1063/2020/VIII, Rada Nadzorcza przyjęła tekst  jednolity Statutu Spółki, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 1) oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Henryk Sobierajski – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

powrót