Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 42/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 17 września 2020 roku

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” SA („Spółka”) informuje, że akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („NWZ Spółki”), które odbyło się w dniu 17 września 2020 roku dysponowali 38 861 312 głosami.

 

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki byli:

- ARGUMENOL INVESTMENT COMPANY LIMITED posiadający 31 441 522 głosy, co stanowiło 80,91% liczby głosów na NWZ Spółki oraz 61,86% ogólnej liczby głosów;

- OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ" posiadający 4 635 719 głosów, co stanowiło 11,93% liczby głosów na NWZ Spółki oraz 9,12% ogólnej liczby głosów;

 

Ogólna liczba wyemitowanych przez Spółkę akcji i wynikających z nich głosów wynosi 50 823 547.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Henryk Sobierajski – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu 

powrót