Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 39/2020

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku, określonego przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku.

 

Dotychczasowy termin publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku został określony na dzień                10 września 2020 roku.

Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku Spółka określa na dzień 30 września 2020 roku.

 

 

Podstawa prawna:

§ 80 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Henryk Sobierajski – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu 

powrót